Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Obrazovanje
Istraživanje / popis: Magistri nauka i specijalisti

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjeka statistike demografije, obrazovanja, kulture i pravosuđa.
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
27. 09. 2017

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o studentima koji su završili postdiplomske studije i stekli diplomu o završenim specijalistickim studijama, kao i magistarskim i stekli zvanje magistar odnosno magistar nauka. Podaci su rezultat redovnih statistickih istraživanja koji se dobijaju na dva nacina dio podataka putem individualnih statistickih listova od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori a dio adminastritivnim putem.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja (ISCED)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor obrazovanja.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Visoko obrazovanje ostvaruju univerziteti i ustanove visokog obrazovanja koje su licencirane i akreditovane u skladu Zakonom o visokom obrazovanju. Visoko obrazovanje se u Crnoj Gori stice na univerzitetima i drugim ustanovama, koje mogu biti osnovane kao javne i private. Postdiplomskim studijama smatra se svaki studijski program koji daje pravo na sticanje stepena nakon završenih osnovnih studija, diplome specijalistickih studija, diplome magistra ili diplome akademskog naziva magistra nauka, odnosno umjetnosti, u skladu sa Zakonom. diploma specijalistickih studija ? nakon završenog studijskog programa u trajanju od godinu dana na postdiplomskim studijama, ? diploma primjenjenih magistarskih studija ? nakon završenog primijenjenog studijskog programa u trajanju od jedne ili dvije godine na primijenjenim magistraskim postdiplomskim studijama i odbrane magistarskog rada (jedna godina je nakon završenih postdiplomskih specijalistickih studija i osnovnih studija u trajanju cetiri godine, a dvije godine nakon osnovnih studija u trajanju tri godine), ? diploma akademskog naziva magistra nauka ? nakon završenog studijskog programa u trajanju od jedne ili dvije godine na akademskim magistraskim postdiplomskim studijama i odbrane magistarskog rada (jedna godina je nakon završenih postdiplomskih specijalistickih studija i osnovnih studija u trajanju cetiri godine, a dvije godine nakon osnovnih studija u trajanju tri godine), Diploma - je javna isprava kojom se dokazuje da je stecena kvalifikacija rezultat uspješno završenog programa visokog obrazovanja.
3.5. Statistička jedinica: sve akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Crne Gore koje imaju licencu i akreditaciju za obavljane nastave na postdiplomskim studijama, odnosno svi studenti koji su stekli diplomu o završenim postdiplmskim studijama na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori.
3.6. Statistička populacija: studenti na visokoskolskim ustanovama koji su završili postdiplomske studije (specijalisti;ke ili magistarske).
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2002.za magistre i od 2007. godine za specijaliste, rezultati istra?ivanja se redovno objavljuju u publikaciji Statisti?ki godi?njak Crne Gore.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
broj studenata koji su završili postdiplomske studije.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
podaci se odnose na kalendarsku godinu

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvani?noj statistici i sistemu zvani?ne statistike ([Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku jasno i široko pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovo?enje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvo?a?a zvani?ne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci predstavljaju službenu tajnu. Podaci se iskazuju u zbirnom (agregiranom) obliku. Pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Podaci se publikuju kao agregirani bez identifikatora. Pravilo pristupa mikro podacima definisana su clanovima 58 i 59 Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godisnje - konacni podaci.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenje se objavljuje jednom godišnje i dostupno je na linku:http://www.monstat.org/cg/page.php?id=437&pageid=76
10.2. Publikacije: Zavod za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Zavod za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodološko upustvo za visoko obrazovanje dostupno je na web sajtu monstata: http://www.monstat.org/userfiles/file/Obrazovanje/metodologije/metodolsko%20uputstvo%20-%20%20visoko%20obrazovanje(1).pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet je posmatran kroz sve faze proizvodnje podataka, od odgovornog statističara, u skladu sa specifičnostima konkretnog istraživanja. Prikupljanje podata i njihova obrada su subjekt ove kontrole. U okviru organizacije statističkih istraživanja, određeni spekti kvaliteta su dio pripremljenosti osoblja uključenog i proizvodnju statistike.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: U narednom periodu je potrebno poboljšati metodologiju i postojeće upitnike koji se koriste u oblasti visokog obrazovanja, kroz primjenu metodologije i regulative koju su propisali EUROSTAT, UNESCO i OECD, kako bi se obezbijedila potpuna međunarodna uporedivost. Ukoliko se ukaže mogućnost preći na administrativne izvore podataka.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Ukupna tačnost je visoka, jer se istraživanja sprovode na potpunom obuhvatu izvještajnih jedinica.
13.2. Greška uzorka: Ne postoje greške uzorka jer se istraživanja u oblasti visokog obrazovanja sprovode na bazi punog obuhvata.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno. Budući da se istraživanja u oblasti visokog obrazovanja sprovode na bazi punog obuhvata greške obuhvata nijesu utvrđene.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju u skladu sa godišnjim planom statistickih istraživanja i kalendarom objavljivanja statistickih podataka. Podaci se objavljuju na datum koji je odredjen Kalendarom objavljivanja statistickih podataka u formi redovnog godisnjeg saopstenja. Kalendar objave saopstenja je dostupan na linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
14.2. Tačnost: U toku 2016.godine nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka i stvarnog datuma objavljivanja.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su nacionalno uporedivi. U narednom peiodu primjenom regulativa i relevantnih metodoloških načela osigurati zadovoljavajuću nivo uporedivosti s evropskom statistikom o obrazovanju.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su vremenski uporedivi. Nije bilo prekida u serijama.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Tipične revizije su minimalne. Značajne revizije se koriste samo ukoliko dođe do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Sve visokoškolske ustanove na teritoriji Crne Gore koje imaju licencu i akreditaciju za obavljane nastave, bez obzira na svojinski status.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju kombinovano. Od jednog broja izvjestajnih jedinica podaci se prikupljaju putem statistickog upitnika izvjestajnom metodom a dio administrativnim putem.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.