Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Izvjestaj o lijecenim pacijentima u sluzbi za bolnicko - stacionarno lijecenje

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Institut za javno zdravlje
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Centar za razvoj zdravstvenog sistema
1.5. Adresa kontakta: D?ona D?eksona bb, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
30.jun tekuce godine za prethodnu godinu
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o hospitalizacijama u bolnicko - stacionarnim zdravstvenim ustanovama - ustanova, pol pacijenta, dob, dužina lijecenja, dijagnoza, ishod lijecenja, osnovni uzrok smrti u slucaju smrtnog ishoda.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Modul 07.1.54
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Zdravlje i zaštita
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
3.5. Statistička jedinica: Javne stacionarne zdravstvene ustanove
3.6. Statistička populacija:
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Prema zakonu o evidencijama u zdravstvu iz 1978. vode se izvje?taji prema propisanoj metodologiji, dok je novim zakonom iz 2008. kojim se ureduju zbirke podataka u zdravstvu definisana nova metodologija i izvje?taji
3.9. Osnovni (bazni) period:

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj otpusta iz javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori prema šiframa MKB klasifikacije po polu i starosti

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zbirkama podataka u oblasti zdravstva, Zakon o zvani?noj statistici i sistemu zvani?ne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o zaštiti li?nih podataka, ?lan 56. Zakona o statistici i statisti?kom sistemu
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se ne objavljuju

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
30.jun.2017.god.Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statisti?kih podataka. Kalendar je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju godišnje u štampanom obliku i u godišnjoj publikaciji Statisticki godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti; Eurostatu podaci se dostavljaju godišnje u skladu sa zahtijevanom metodologijom

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Za izvještaje ne daju se povremena saopštenja. Obaveštenja mogu biti data na zahtjev medija u pisanoj formi ili preko sajta Instituta uglavnom uopštena, kada se radi o nadzoru nad bolestima sa epidemiološkog aspekta ili precizno definisana ukoliko korisnik traži konkretni podatak.
10.2. Publikacije: Statisti?ki godišnjak o zdravstvenoj zaštiti i zdravlju stanovništva koji se objavljuje jednom godišnje u elektronskoj formi na sajtu www.ijzcg.me.
10.3. Onlajn baza podataka: štampana forma za pojedinacni izvještaj, elektronska verzija Statistickog godšnjaka o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti može se naci na sajtu Instituta za javno zdravlje www.ijzcg.me.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta:
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika:
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Istraživanje o zadovoljstvu korisnika nije sprovedeno
12.3. Potpunost podataka: Do sad nijesu traženi podaci koji se ne proizvode u ovoj oblasti

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost:

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: U pojedinim segmentima definicije se razlikuju u odnosu na definicije Eurostata što onemogucava uporedivost za te segmente
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti u vremenu

15.3. Domen usklađenosti: nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Ne postoji politika revizije
17.2. Praksa revizije: nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka:
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kvartalno, godišnje
18.3. Prikupljanje podataka: papirna i elektronska forma
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.