Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Izvjestaj o javnom dugu

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo finansija
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Direktorat za državni trezor
1.5. Adresa kontakta: Stanka Dragojevica br. 2

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
25.04.2018.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
25.04.2018.
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
25.04.2018.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Stanje javnog duga po vrstama, stepenu zaduženosti.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Ekonomska klasifikacija
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
sektor opšte države
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Javni dug sastoji se od centralnog i lokalnog nivoa, odnosno opšteg nivoa države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države. Lokalni nivo su organi opštine, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od lokalnog interesa i koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od opštine.
3.5. Statistička jedinica: CBCG; MMF;Svjetska banka;rejting agnecije i druge medjunarodne i finansijske institucije
3.6. Statistička populacija:
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o izvje?taju javnog duga dostupni su od 31.12.2006
3.9. Osnovni (bazni) period: Bazna godina je 2016.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
u milionima Eura

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
6.2. Dijeljenje podataka: CBCG; MMF;Svjetska banka;rejting agnecije i druge medjunarodne i finansijske institucije

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i sistemu zvanicne statistike
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
nije relevantno

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Kalendar objavljivanja statističkih podataka je dokumenat koji se objavljuje na internet stranici Zavoda za statistiku, kao proizvodjača statistike, ali i Statističkog Savjeta. On se objavljuje na internet stranici najkasnije do 20. decembra tekuće godine za sledeću godinu. Svi proizvodjači su dužni da izrade i održavaju Kalendar, tako da je ovo jedinstveni dokument, koji objedinjava sve proizvodjače statistike u Crnoj Gori (koji su odredjeni Zakonom o statistici i statističkom sistemu Crne Gore), a koji objavljuju statističke podatke.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: http://www.mif.gov.me/rubrike/drzavni-dug/?pagerIndex=1

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
godišnje

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.mif.gov.me/rubrike/drzavni-dug/?pagerIndex=1
10.2. Publikacije: http://www.mif.gov.me/rubrike/drzavni-dug/?pagerIndex=1
10.3. Onlajn baza podataka: http://www.mif.gov.me/rubrike/drzavni-dug/?pagerIndex=1
10.4. Pristup mikro-podacima: iz izvještaja
10.5. Drugo: web, papirne forme

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl. list CG , br. 20/2014 i 56/2014)
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zadatak zvanicne statistike je da obezbjeduje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori, svim korisnicima po medunarodno definisanoj metodologiji i najvišim profesionalnim standardima. Podaci za nacionalne potrebe i medunarodnu diseminaciju se obezbjeduju sa minimalnim troškovima. Na sledecem linku možete preuzeti Politiku kvaliteta: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1623&pageid=1623

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Moderan pristup menadžmenta, strucno usvršavanje kadra, redovno uskladivanje sa medunarodnim standardima, orijentacija ka korisnicima, modernizacija procesa
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Ministarstvo finansija, CBCG, MMF, Svetska banka, Evropska komisija, Rejting agencije
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije dostupno.
12.3. Potpunost podataka: Nacionalni zahtjevi su ispunjeni, a radimo na unapredenju medunarodnih zahtjeva sa podacima.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Podaci o javnom dugu se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobi?ajenim vrstama greške prilikom obrade.
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju 90 dana po isteku kvartala, a momenat na koji se podatak odnosi je godina.
14.2. Tačnost: Stvarna objava je u uglavnom u skladu sa planiranom.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su djelimično uporedivi sa podacima drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost:

15.3. Domen usklađenosti:
15.4. Interna usklađenost:

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: nije dostupno
17.2. Praksa revizije:

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: SAP sistem, uz interno vodjenje podataka, takodje, podaci dobijeni od opština i privrednih društava
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
60 dana po završetku fiskalne godine
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju putem administrativnih izvora.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.