Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Istrazivanje o poslovima direktnih ulaganja sa inostranstvom

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
12/3/2018
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
12/3/2018
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
05.03.2018

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljanje podataka o stranim direktnim investicijama nerezidenata u Crnoj Gori i rezidenata u inostranstvu.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacije u skladu sa BPM6 (Balance od Payments and Internationa Investment Position Manual, fifth edition, IMF) i BD4 (Benchmark Definition, OECD)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obavezu izvještavanja imaju rezidenti: pravna lica, djelovi stranih društava upisani u registar nadležnog organa u Crnoj Gori, preduzetnici i fizicka lica.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
U skladu sa medunarodnim standardima (BPM6).
3.5. Statistička jedinica: Rezidenti koji imaju poslove direktnih ulaganja sa nerezidentima u Rezidenti koji imaju poslove direktnih ulaganja sa nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.6. Statistička populacija: Rezidenti koji imaju poslove direktnih ulaganja sa nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.7. Referentna oblast: Država Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Godi?nji podaci raspolo?ivi su od 2010. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Podaci su objavljeni u hiljadama EUR.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nacionalna regulativa: Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Sl.list Crne Gore? br.18/12 od 30.03.2012. godine), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17), Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08, 62/13, 70/17), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.), Odluka o statistickim podacima koji se dostavljaju CBCG za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore (?Sl. list Crne Gore?, br. 61/12) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ( Sl. list Crne Gore br. 38/10). Medunarodna regulativa: Balance of Payments and International Investment Manual - BPM6, Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; Regulatio (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.
6.2. Dijeljenje podataka: MONSTAT, Eurostat, MMF

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Domaca regulativa: Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore (Sl. list Crne Gore , br. 18/12), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17) i Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08,62/13, 70/17), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja. Medunarodna regulativa: Regulation (EC) No 223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci su dostupni samo u agregiranom (zbirnom) obliku. Povjerljiv podatak se obilježava sa C .

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
n.r.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
n.r.
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni na zahtjev.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnje

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: n.r.
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: Podaci se mogu uciniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
BPM6 metodologija (https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf)
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) i Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Procedura rada sektora

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statistickih kocepata koji su prikazani u BPM6.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici: Ministarstva i drugi organi javne uprave, Monstat, nevladine organizacije, studenti, istraživaci, mediji. Medunarodni korisnici: Eurostat, MMF, Svjetska banka, UN organizacije, CEFTA, strane ambasade.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: n.r.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Do kraja septembra tekuce za prethodnu godinu.
14.2. Tačnost: n.r.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Uporedivost podataka je obezbijedena primjenom medunarodnih standarda (BPM6).
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su dostupni i uporedivi od 2010. do 2016. godine.

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Revizija podataka se radi za tekucu i prethodnu godinu.
17.2. Praksa revizije: n.r.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Kao izvor podataka koristi se direktno izvještavanja kompanija.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju godišnje do 2016. godine, a od 2017. godine na kvartalnom nivou.
18.3. Prikupljanje podataka: Direktno izvještavanje od strane rezidenata.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

 

.