Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Godisnja prijava poreza na dohodak fizickih lica

METAPODACI
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Poreska uprava
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Podrucne jedinice Poreske uprave
1.5. Adresa kontakta: ?arla de Gola 2, Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
30.04.2017.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
30.04.2017.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o broju poreskih obveznika po vrstama prihoda.Ukupan oporezivi dohodak fizickih lica, prosjecan iznos oporezivog dohotka, najveci / najmanji pojedinacni iznos oporezivog dohotka, oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti, oporezivi dohodak od imovine i imovinskih prava.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Nace.Rev.2/Nace.Rev.1
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Nije relevantno
3.5. Statistička jedinica: Fizicka lica koja obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore
3.6. Statistička populacija: Fizicka lica koja obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: od 2003. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Puni iznos - u evrima.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvani?noj statistici, godišnji plan zvani?ne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Monstat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o poreskoj administraciji ( ?l.16.stav2) ; Zakon o zaštiti podataka o li?nosti; Zakon o statistici i statisti?kom sistemu
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja statisti?kih podatak; https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.3. Korisnički pristup:

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Nije relevantno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Nije relevantno
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Nije dostupno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Nije dostupno
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nije relevantno
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: 6/1/2017
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije relevantno
17.2. Praksa revizije:

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: CROO, CRPS, Registar poreskih prijava, Izvještaj o uplati poreske obaveze;
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kontinuirano
18.3. Prikupljanje podataka: Izvještajne jedinice: Papirna prijava; Elektronskim putem; Knjigovodstvo Poreske uprave;
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.