Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Građevinarstvo
Istraživanje / popis: Cijena stanova u novogradnji

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika i kratkorocnih indikatora
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
28/11/2014
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
28/11/2014
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
11/09/2018

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Osnovni cilj ovog istrazivanja je prikupljanje informacija o nivou i dinamici cijena stanova. Ugovorene cijene se koriste u cilju sagledavanja nivoa tekucih cijena stambene izgradnje, kao i uvida u nivo investicija u stambenu izgradnju. Jedinica posmatranja je ugovorena cijena korisne povrsine prodatog stana novogradnje u iskljucivo stambenim, pretezno stambenim i pretezno nestambenim zgradama. Izuzetak su stanovi koji se grade za sopstvene potrebe.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev.2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Adresar izvjestajnih jedinica istrazivanja o cijenama stanova u novogradnji cine: - privredna drustva koja su prema klasifikaciji djelatnosti NACE Rev.2 registrovani u sektor F - gradjevinarstvo (oblast 41, 42, 43) i - privredna društva (KAU) koja nijesu registrovana u sektor F, ali imaju poslovne jedinice koje izvode gradjevinske radove.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Ovim istrazivanjem prikupljaju se informacije o: lokaciji zgrade, mjesecu ugovaranja stana, sistemu gradnje zgrade, spratnosti zgrade, opremljenosti zgrade instalacijama, broju soba u stanu, korisnoj povrsini prodatog stana i cijeni stana po 1m? korisne povrsine u Eurima u koji su ukljuceni: - Cijena uredjenja gradjevinskog zemljista, koju cine sledeci elementi: pribavljanje zemljista (snimanje i procjena objekata, otkup i naknada sopstvenicima, sudski troskovi itd.), rusenje objekata, raseljavanje stanara, obezbjedjenje stanova za njihovo preseljenje, izrada detaljnih urbanisticikh planova i projekata, ispitivanje terena, sanacioni radovi, radovi u vezi zastite zivotne sredine i spomenika kulture, uredjenje terena oko zgrade, komunalnog opremanja zemljista u koje po pravilu, ulaze troskovi izgradnje sekundarne mreze za elektriku, vodovod, kanalizaciju, telefon itd., kao i odgovarajuci dio troskova primarne mreze; prikljucka na komunalnu mrezu (za elektriku, vodovod itd.); - Cijena gradjenja, u koju su ukljuceni svi troskovi gradjenja, zanatsko-završnih radova i instalacionih radova na zgradi i stanovima, kao i opreme zgrada i stanova, ukoliko je predvidjena; - Ostali troskovi, kao što su doprinosi za skloniste, doprinosi i takse za prikljucke za elektricnu mrezu i druge komunalne objekte, troskovi strucne sluzbe koja organizuje i vrsi nadzor nad izgradnjom, kamate na zajmove i avanse, takse za pribavljanje dozvole za gradjenje, PDV itd. Ovdje se iskazuju i troskovi projektovanja zgrade.
3.5. Statistička jedinica: Izvjestajne jedinice su preduzeca koja prodaju stanove. Cijene novoizgradjenih prodatih stanova, kao predmet ovog istrazivanja obuhvataju prodate nove stanove (u iskljucivo stambenim, pretezno stambenim i pretezno nestambenim zgradama) na teritoriji Crne Gore, za koje je zakljucen ugovor o kupoprodaji, a koji proizvodi obligacione odnose.
3.6. Statistička populacija: Cijene novoizgradjenih prodatih stanova, kao predmet ovog istrazivanja, moraju se obuhvatiti za sve prodate stanove u stambenim zgradama na teritoriji Crne Gore, za koje je zakljucen ugovor o kupoprodaji, a koji proizvodi obligacione odnose.
3.7. Referentna oblast: Podaci se odnose na citavu teritoriju Crne Gore. Prosjecna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji publikuje se prema sljedecem teritorijalnom principu: Crna Gora, Glavni grad Podgorica, Primorski region: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj, Sredisnji region: Cetinje, Danilovgrad i Niksić, Sjeverni region: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolasin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Pljevlja, Pluzine, Rozaje, Savnik i Zabljak.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o cijenama stanova u novogradnji se proizvode vise od 30 godina. Od 2011. godine podaci su dostupni na kvartalnom nivou.
3.9. Osnovni (bazni) period: Referentni period

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Vrijednosti su izrazene u Eurima.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Od 2011. godine ovo istrazivanje se sprovodi na kvartalnom nivou kako bi bilo uskljadjeno sa regulativama EU.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ([Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruza Zavodu za statistiku jasno i siroko pravno ovlascenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godisnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istrazivanja ostalih proizvodjaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci su zasticeni od bilo kakve vrste zloupotrebe prema Zakonu o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Ovo istrazivanje se diseminira kvartalno i godisnje.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni na sajtu i saopstenju: http://monstat.org/cg/page.php?id=461&pageid=461
10.2. Publikacije: Zavod za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Zavod za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Kvartalna i godisnja saopštenja o cijenama stanova u novogradnji su dostupna na sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=461&pageid=461
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci se salju Eurostatu.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija istrazivanja o cijenama stanova u novogradnji je dostupna na web sajtu monstata: http://monstat.org/userfiles/file/gradjevinarstvo/cijena%20stanova%20u%20novogradnji/2017/Cijene%20stanova%20u%20novogradnji_Metodologija%202018_.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Definicije osnovnih varijabli i metodologija obracuna rezultata (apsolutni podaci, indeksi) su potpuno uskladjeni sa preporukama Eurostata u oblasti kratkorocnih indikatora (Council Regulation No 1165/98 ANEX B)

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Kvartalno istrazivanje o cijenama stanova u novogradnji se radi na punom obuhvatu i u skladu je zahtjevima propisanih regulativom 1165/95.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se publikuju 50 dana nakon završenog referentnog perioda.
14.2. Tačnost: Svi rokovi za objavljivanje su ispoštovani u skladu sa Kalendarom objavljivanja podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dodje do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvjestajne jedinice su preduzeca koja prodaju stanove.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju kvartalno.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju putem upitnika (postom, mailom ili faksom).
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.