Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Analiza konsolidovane javne potrosnje

METAPODACI
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo finansija
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petar Cetinjski 9

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
07.03.2017.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
07.03.2017.
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
06.03.2017.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Javni rashodi, javni prihodi, bilans javne potrošnje, pokazatelji (ucešce javne potrošnje i deficita u GDP-u), prema metodologiji iz Prirucnika o finansijskoj statistici države, MMF, 2001. godine.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Ekonomska klasifikacija
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
sektor Opšte države
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Primici obuhvataju: 1) tekuce prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode); 2) primitke od prodaje imovine; 3) primitke od otplate kredita; 4) donacije i transfere; 5) pozajmice i kredite (domace i inostrane); 6) druge prihode, u skladu sa zakonom. Izdaci obuhvataju: 1) tekuce izdatke za: bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala licna primanja, rashode za materijal i usluge, tekuce održavanje, kamate, rentu, subvencije i ostale izdatke; 2) transfere za socijalnu zaštitu; 3) transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru; 4) kapitalne izdatke za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine; 5) date pozajmice i kredite; 6) otplate dugova, garancija i obaveza iz prethodnih godina; 7) ostale isplate, u skladu sa zakonom.
3.5. Statistička jedinica: potrošacke jedinice centralnog budžeta, budžeta lokalnih samouprava i njihove potrošacke jedinice
3.6. Statistička populacija: Ciljana statisticka populacija su: državni organi, organi državne uprave ( ministarstva i organi uprave), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Državna revizorska institucija Crne Gore, državni fondovi, javne ustanove i druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, organi opštine, lokalni organi i javne službe opštine
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o glavnim indikatorima istra?ivanja su dostupni od 2012. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
u milionima Eura

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
kvartal

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Nacionalne institucije koje su zvanicni proizvodaci sa kojima je uspostavljena saradnja za razmjenu podataka su Zavod za statistiku Crne Gore i Centralna banka Crne Gore. Medunarodne institucije koje su zvanicni proizvodaci sa kojima je uspostavljena saradnja za razmjenu podataka su: MMF, Svjetska banka, Evropska komisija, Eurostat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o tajnosti podataka
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zaposleni u Zavodu za statistiku Crne Gore potpisuju izjave o poštovanju povjerljivosti podataka, i za svako namjerno kršenje povjerljivosti statistickih podataka predvidjene su zakonske mjere. Clanom 54 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore ( Sl.list RCG , br.18/12) je regulisano da se podaci prikupljeni, obradjeni i sacuvani za potrebe zvanicne statistike smatraju povjerljivim, ako je na osnovu tih podataka moguce neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, cime se otkrivaju pojedinacni podaci. Individualni podaci se ne objavljuju. Izveštajna jedinica se neposredno identifikuje imenom, nazivom ili adresom, odnosno preko dodijeljenog identifikacionog broja. Posredna identifikacija je utvrdjivanje identiteta izvještajne jedinice dedukcijom, uzimajuci u obzir sve mjere da bi se identifikovala izvještajna jedinica. Podaci za cije korišcenje su izvještajne jedinice dale izricit pristanak ne smatraju se povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Kalendar objavljivanja statistickih podataka je dokumenat koji se objavljuje na internet stranici Zavoda za statistiku, kao proizvodaca statistike, ali i Statistickog Savjeta. On se objavljuje na internet stranici najkasnije do 20. decembra tekuce godine za sledecu godinu. Svi proizvodaci su dužni da izrade i održavaju Kalendar, tako da je ovo jedinstveni dokument, koji objedinjava sve proizvodace statistike u Crnoj Gori (koji su odredeni Zakonom o statistici i statistickom sistemu Crne Gore), a koji objavljuju statisticke podatke.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: http://www.mif.gov.me/organizacija/sektor-za-ekonomsku-politiku-i-razvoj?pagerIndex=2

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.mif.gov.me/organizacija/sektor-za-ekonomsku-politiku-i-razvoj
10.2. Publikacije: http://www.mif.gov.me/organizacija/sektor-za-ekonomsku-politiku-i-razvoj
10.3. Onlajn baza podataka: Baza podataka nije dostupna.
10.4. Pristup mikro-podacima: nisu dostupni
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Nije dostupno.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Nije dostupno.
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Ministarstvo finansija, Zavod za statistiku Crne Gore, Centralna banka Crne Gore, MMF, Svjetska banka, Evropska komisija
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije dostupno
12.3. Potpunost podataka: Nacionalni zahtjevi su ispunjeni.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Podaci korišceni u analizi konsolidovane javne potrošnje su preliminarni, dok su konacni podaci sastavni dio Zakona o završnom racunu budžeta, koji se donosi u tekucoj godini za prethodnu godinu.
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: ispravka podataka, kašnjenje u dostavljanju nekog izvještaja

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju 50 dana po isteku kvartala, a momenat na koji se podatak odnosi je kvartal.
14.2. Tačnost: Stvarna objava je u uglavnom u skladu sa planiranom.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su djelimicno uporedivi sa podacima drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Došlo je do odredenih izmjena u metodologiji, ali su podaci prilicno uporedivi.

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slicno istraživanje sa kojim bi se moglo vršiti poredenje.
15.4. Interna usklađenost: Nije dostupno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije dostupno
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dode do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: SAP sistem, obrazac 3, obrazac 4; izvještaji opština
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
do 35 dana po isteku kvartala
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju putem administrativnih izvora i izvještajne metode.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Podaci o stavkama Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca i Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dobijeni su na osnovu obracunskog uskladivanja, dok su ostale stavke prikazane po kešu.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.