Učinioci krivičnih djela

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike pravosuđa je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 
47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja jeste prikupljanje podataka o prijavljenim, optuženim i osuđenim punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela, zbog ispitivanja obima i rasprostranjenosti kriminaliteta na području CG.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela prikupljaju se redovnim godišnjim statističkim istraživanjima, na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležna državna tužilaštva i nadležni sudovi. Obuhvatnost kriminaliteta kao društveno negativne pojave je potpuna, jer se statističkim istraživanjima obuhvataju svi punoljetni i maloljetni učinioci krivičnih djela (uključujući i krivična djela izvršena od nepoznatih učinioca).

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku

Više informacija o objavljenim podacima, metodologijii i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

 

.