Novosti

30.10.2018
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2018. godine

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 600 preduzeća na teritoriji Crne Gore.
 
Ciljna grupa su preduzeća sa 10 i više zaposlenih koja su intervjuisana telefonskim putem u periodu od 1. do 15. aprila 2018. godine.
 
Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; građevinarstvo; informisanje i komunikacije; poslovanje nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.
 
U Crnoj Gori 98,5% anketiranih preduzeća je izjavilo da koristi računare u svom poslovanju. Svi ostali podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste računar(e) u 2018. godini.
 
Od preduzeća koja koriste računar, istraživanje je pokazalo da 99,2% preduzeća, ima pristup Internetu.
 

 


 

.