Novosti

30.07.2018
Prosječne zarade (Plate) Jun 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine zabiježila je pad od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,4%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smještaja i ishrane (4,5%), Snabdijevanje električnom energijom (4,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,3%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,3%), Građevinarstvo (3,0%), Prerađivačka industrija (2,5%), Vađenje ruda i kamena (2,3%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Obrazovanje (0,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Informisanje i komunikacije (4,1%), Poslovanje sa nekretninama (2,7%), Saobraćaj i skladištenje (2,7%), Zdravstena i soc. zaštita (1,8%), Ostale uslužne djelatnosti (1,8%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,4%) i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,4%). 

Saopštenje


 

.