Novosti

25.05.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji April 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u aprilu 2018. godine bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 35,8%.

Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 145,3% i prerađivačka industrija za 8,2%, dok je smanjena u sektoru vađenje ruda i kamena za 25,5%.

U odnosu prethodni mjesec industrijska proizvodnja u aprilu 2018. godine bilježi pad za 16,3%.

Saopštenje


 

.