Novosti

18.09.2017
Anketa o radnoj snazi Drugi kvartal 2017

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2017. godine, u periodu od aprila do juna 2017. godine. Anketirano je 2 271 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 790 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 774 lica).
 
U drugom kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 273,8 hiljada od kojih je 232,5 hiljada ili 84,9% zaposlenih i 41,3 hiljada ili 15,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 4,4% a broj nezaposlenih je smanjen za 11,9%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 225,8 hiljada lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je manji za 1,9%.
 

Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2017. godine bila je 54,8%, stopa zaposlenosti je 46,5%, stopa nezaposlenosti je 15,1% i stopa neaktivnosti je 45,2%. 

Saopštenje


 

.