Novosti

28.02.2017
Prosječne zarade (Plate) Januar 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. U odnosu na decembar 2016. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2017. godine zabilježila je rast od 0,4%. Prosječna (neto) zarada u januaru 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,3%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 2,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2017. godini u odnosu na decembar 2016. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Umjetnost zabava i rekreacija (2,7%), Informisanje i komunikacije (2,5%), Prerađivačka industrija (2,1%), Zdravstena i soc.zaštita (2,0%), Trgovina na veliko i malo (1,4%), Poslovanje sa nekretninama (1,1%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (0,6%), Građevinarstvo (0,5%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,3%), Državna uprava i odbrana (0,2%), dok je pad zabilježen u sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (7,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,6%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,5%), Obrazovanje (1,8%), Usluge smjestaja i ishrane (1,7%), Snabdijevanje električnom energijom (1,4%) i Vađenje ruda i kamena (1,3%). 

Saopštenje


 

.