Novosti

28.10.2016
Prosječne zarade (Plate) Septembar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 753 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 501 eura. U odnosu na avgust 2016. godine prosječna (neto) zarada u septembru 2016. godine zabilježila je pad od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u septembru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 5,0%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2016. godine u odnosu na avgust 2016. godine zabilježile rast od 0,9% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile pad od 1,1%.

 
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u septembru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (4,1%), Vađenje ruda i kamena (3,9%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,0%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (2,4%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,3%), Državna uprava i odbrana (1,0%), Informisanje i komunikacije (0,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,4%), Poslovanje sa nekretninama (0,1%), dok je pad zabilježen u sektorima : Građevinarstvo (9,3%), Usluge smještaja i ishrane (5,5%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,2%), Prerađivačka industrija (2,1%) , Saobraćaj i skladištenje (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (0,4%) i Zdravstena i soc.zaštita (0,2%).
 

 

.